Jump to main content

Kurs 3: Kurs i Manuell Trafikkdirigering

Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette. Den praktiske øvelsen i manuell trafikkdirigering skal foregå på trafikkert veg. For å delta på kurset må en være fylt 18 år og inneha førerkort kl. B, eller bedre.

De som skal foreta manuell trafikkdirigering må ha gjennomgått kurs 3, i tillegg til enten kurs 1 eller kurs 2. Merk også at en må ha tatt kurs 1 eller 2 før en deltar på kurs 3. I håndbok N301 er manuell trafikkdirigering definert ved "Som manuell dirigering regnes situasjoner hvor det i perioder lengre enn noen få minutter er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses for å slippe fram annen trafikk.". Dette blir noen ganger betegnet som skytteltrafikk. Det må selvfølgelig foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan hvor trafikkdirigeringen inngår, for oppdraget.   

En plutselig hendelse, eks. å dirigere en lastebil ut fra en plass som et enkelttilfelle, anses ikke for å være planlagt arbeid, og heller ikke skytteltrafikk, og krever ingen godkjent plan eller kurs.

NB! Ut ifra definisjonen framgår også at de som bare stopper trafikken over en viss tid og så slipper den på igjen, trenger ikke kurs 3. Dette vil eks. gjelde for de som skal stoppe trafikken ifm sprenging.  

Merk, de som har generelle varslingsplaner hvor mulig manuell trafikkdirigering inngår som en del av denne, er å anse som planlagt dirigering. Vegvesenet kan i enkelte tilfelle gi dispensasjon om avvik fra dette.

Nedenfor er et utdrag fra håndbok N301 om formål, målgruppe og kursinnhold for kurs 3.

Formål med opplæringen
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Målgruppe og kompetanse
Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort iklasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant oplæring, men komptenasebevis skal d aikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

Fag- og timefordeling

 Emne  Tid  Merknader
 Introduksjon  00:15  Lovverk, håndbøker, utstyr (jakke, stoppspak)
 Personlig sikkerhet  00:15  HMS, SHA, SJA
 Bremselengder, reaksjonstider  00:15  Kjøretøyets egenskaper, bilførers oppførsel
 Tegngivning og adferd  01:00  Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner
 Ledebil  00:30  Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler
 Trafikkavvikling, kapasitet  00:30  Akseptable ventetider, bruk av ledebil, skyttelsignal, etc.
 Krav til avsrling  00:15  
 Praktisk øvelse    Se over

 

Meld deg på kurset her.

NB! Påmeldingen er bindende og danner grunnlag for fakturering av kursavgift. Avbestilling mindre enn tre arbeidsdager før kursdag eller manglende fremmøte faktureres med full kursavgift.